Pasirinkdama ekologiškus ar draugiškesnius aplinkai gaminius savo ir  pavaldžių institucijų reikmėms savivaldybė gali ženkliai sumažinti į aplinką patenkančių pavojingų cheminių medžiagų kiekį. Norėdama to pasiekti, savivaldybė galėtų dažniau taikyti žaliuosius pirkimus.

Valdžios sektoriaus išlaidos darbams, prekėms ir paslaugoms sudaro apie 14 proc. ES BVP, taigi maždaug 1,8 trilijono eurų per metus. Naudodamiesi savo perkamąja galia ir rinkdamiesi prekes, paslaugas ir darbus, kurių poveikis aplinkai mažesnis. Šio sektoriaus pirkėjai gali reikšmingai prisidėti prie vietos, regiono ir nacionalinių ir tarptautinių tvarumo tikslų įgyvendinimo. Europos Komisija yra parengusi Žaliųjų pirkimų vadovą „Pirmenybė žaliajam pirkimui!“.