Žalieji pirkimai

Pasirinkdama ekologiškus ar draugiškesnius aplinkai gaminius savo ir  pavaldžių institucijų reikmėms savivaldybė gali ženkliai sumažinti į aplinką patenkančių pavojingų cheminių medžiagų kiekį. Norėdama to pasiekti, savivaldybė galėtų dažniau taikyti žaliuosius pirkimus. Aplinkos ministerija yra parengusi gaires tokiems pirkimams.

Užklausos gamintojams ir platintojams

Naudokitės savo teise klausti gamintojo/platintojo apie gaminių sudėtį. Pagal 2007 m. birželio 1 d. įsigaliojusį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų – vadinamąjį REACH reglamentą, yra sudaromas ir nuolat atnaujinamas sąrašas cheminių medžiagų, keliančių didelį susirūpinimą dėl poveikio žmogaus sveikatai ar aplinkai.

Remiantis šio teisės akto nuostatomis, tiekėjai, gamintojai ir importuotojai gavę užklausą iš pirkėjo privalo per 45 dienas pateikti informaciją apie gaminių sudėtyje esančias didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas. Pardavėjas privalo pirkėjui nurodyti bent cheminės medžiagos pavadinimą, o jei turi, ir kitą informaciją, kuri leistų gaminį naudoti saugiai.

 Atsakyti į užklausą privalo bet kuris tiekimo grandies atstovas. Užklausą pardavėjui galima pateikti raštu, įprastu laišku arba el. paštu. Taip pat rekomenduojama užklausos kopiją nusiųsti pagal REACH reglamentą gamintojų įsipareigojimų vykdymą kontroliuojančiai institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai (el. pašto adresas: reachclp@aaa.am.lt) prie Aplinkos ministerijos.

Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašą taip pat galite rasti Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje.

Itin paprastai užklausas gamintojams ir platintojams galite išsiųsti naudodami mobiliąją programėlę „Scan4chem“, kurią rasite „Google Play“ parduotuvėje.

Naudotinos užklausos pavyzdys (lietuvių k.)

Naudotinos užklausos pavyzdy(anglų k.)